လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ ၽဝၼၢင်းယိင်း

Posted in Campaign materials

ေပႃးလၢတ်ႈလွင်ႈ လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈၽဝၼၢင်းယိင်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆ ဝၼ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉဝၼ်းၼိုင်ႈ တီႈၼိုင်ႈႄလႈတီႈၼိုင်ႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်း မီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼမ်မႃးေသ လႆႈၶၢမ်ႇတၢင်းႁဵတ်းႁႆၢႉမိူၵ်ႈ မႃးတိၵ်းတိၵ်းၼႆ ေတႁၼ်လႆႈယူႇၶႃႈ။

ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ၼၢင်းယိင်းၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပၢႆးတူဝ်၊ လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈပၢႆးၸ်ႂတိုၵ်ႉမီးလွင်ၶဵင်ႇတႃႉႄလႈပဵၼ်ဢၼ်လွၵ်ႇငႅၼ်းၽဝၼၢင်းယိင်းဝႆႉယူႇၶႃႈ။

ပိူင်လူင်မၼ်း ႁဝ်းၶႃႈေတယၢမ်ႈထုၵ်ႇသင်ႇသွၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ယၢမ်ႈလႆႈငိၼ်းဝႃႈၼၢင်းယိင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ေပႃးၶႂ်ႈႁႂ်ႈလွတ်ႈေၽးၼႆ လူဝ်ႇယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း၊ လူဝ်ႇယူႇႁူမ်ႈငဝ်းေပႃႈႄမႈ ပီႈၼွင်ႉၼႆ ၵူၼ်းထဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈၵႆႉလၢတ်ႈဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၼႃႈေပႃးမႃးတူၺ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၼၢင်းယိင်းႁဝ်းၶႃႈ ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆေသတႃႉ ယင်းတိုၵ်ႉဢမ်ႇပႆႇလွတ်ႈေၽး။

မိူဝ်ႈပီႊ 2016 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မီးလွင်ႈၵၢၼ်ႉၸၢၼ်ဢၼ်တီႈတၢင်ႇ ထိုင်ပလိၵ်ႇမီးယူႇ 671 မူႉ ႄလႈပီႊ 2017 ၼႆႉမီးလွင်ႈၵၢၼ်ႉၸၢၼ်ဢၼ်တီႈ တၢင်ႇထိုင်ပလိၵ်ႇမီးယူႇ 753 မူႉၼႆ ၽၢႆႇပလိၵ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈလႆႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇၶဝ်ဝႆႉယူႇၶႃႈ။

ၵွပ်ႈၼႆလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၽဝၼၢင်းယိင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတိုၵ်ႉမီး လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉတွၼ်ႈတႃႇၼၢင်းယိင်း ေတႉယဝ်ႉၶႃႈ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ်ၼႆႉ ၵပ်ႈပႃႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ် တီႈၸမ်တူဝ်ေသ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဝႆႉၸ်ႂ မိူၼ်ၼင်ႇေၵႃႉဢၼ်ပဵၼ်ဢႃ၊ ပဵၼ်ၼႃႉ၊ပဵၼ်လုင်းႄလႈ ပဵၼ်ဢူႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ၵၼ်ႉ ၸၢၼ်ၼႆ ႁၢၼ်လႆႈတင်း ၼမ်ၶႃႈ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၽဝၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၼၼ်ႉယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းယူႇေသတႃႉေၵႃႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႆႈ။

တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၽဝၼၢင်းယိင်းၼႆႉၽ်ႂမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႆ ထုၵ်ႇလီဝူၼ်ႉ ထိုင်ေတ့ေတ့ယဝ်ႉၶႃႈ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ေသၼႆႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၵိတ်ႇၶွင်ႈ ၽၢႆၵၢၼ်သိုၵ်း တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇေသယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်း ပၢင်တိုၵ်းႄလႈၼၢင်းယိင်းဢၼ် ထုၵ်ႇၺႃးၵၢၼ်ႉၸၼ် ဢဝ်တၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ႄလႈ ႁၢမ်း သုမ်း သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇ ပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈမီးတင်းၼမ်။

ၼၢင်းယိင်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးၵၢၼ်ႉၸၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလွင်ႈ သုၵ်ႉယုင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉႄလႈ ထုၵ်ႇၺႃးႄပႉၵိၼ်လူလၢႆ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ယင်းပႆႇလႆႈလွင်ႈြတႃးမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈေတႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်။ 

ၵၢၼ်ဢဝ်လွင်ႈၵိတ်ႇၶွင်ႈပဵၼ်ၼႃႇတိူဝ်ႈေသ ႁဵတ်းႁၢႆႉလူလၢႆၼၢင်းယိင်းၸိူဝ်းၼႆႉထုၵ်ႇလီၵိုတ်းလိုဝ်ယဝ်ႉ။

ၼႂ်းမိူင်းၸဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၼၼ်ႉ ေပႃးမီးလွင်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်၊ လွင်ႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉၼႆတႃႇေတၵႂႃႇတိူင်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း (ဢေယး) ၼႆႉေၵႃႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိူတ်ႇ ေတႉေတႉ။

ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉႄလႈထုၵ်ႇၺႃးပူၼ်ႉပႅၼ်တၢင်းၵႃႇမ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉေၵႃႈၵူၼ်းၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီေသႉေၼးတၢင်ႇတၢင်းၽိတ်းၼိူဝ်ၶဝ်ေသဢမ်ႇၵႃး ထုၵ်ႇလီၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ၼၢင်ႇႁိုဝ်ၶဝ်ေတလႆႈ လွင်ႈြတႃးမၢၼ်ႇ မႅၼ်ႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇၶႃႈ။

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉေၵႃႈ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉ ေၶႃႈတႅပ်းတတ်းၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလူမ် ၾႃႉမၢႆ1325ဝႆႉယူႇ။

ၼႂ်းေၶႃႈတႅပ်းတတ်းၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလူမ်ၾႃႉမၢႆ1325 ၼႆႉ ႁႂ်ႈေႁႉၵင်ႈ ပၼ်ၼၢင်းယိင်း ႄလႈၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ်ေတဢမ်ႇထုၵ်ႇၺႃး ပူၼ်ႉပႅၼ် သူၼ်ႇလႆႈသူၼ်ႇပဵၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈေႁႉၵင်ႈပၼ်ဝႃႈၼႆၶႃႈ။

ပိူင်လူင်မၼ်း ၶႂ်ႈတုိၵ်းသူၼ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ႁႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈေႁႉ ၵင်ႈပၼ် လွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ် လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ တင်းၵႃႇမ ၼိူဝ်ၼၢင်းယိင်း ႄလႈ ႁဵတ်းလွင်ႈဢမ်ႇြတႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈေႁႉၵင်ႈေသ ႁႂ်ႈဝႆႉပဵၼ်လွင်ႈလမ်ႇလွင်ႈ။

ေၶႃႈလိုၼ်းသုတ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်တီႈလူင်းလၢႆး မိုဝ်းေၶႃႈတႅပ်းတတ်းၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလူမ်ၾႃႉမၢႆ1325ဝႆႉေသတႃႉ ဢမ်ႇပႆႇႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းႄလႈ ပႆႇၵႅတ်ႇႄၶေႁႉၵင်ႈပၼ်ၼၢင်းယိင်းလႆႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈယုပ်ႇယွမ်း ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႄလႈ တႃႇေတေႁႉၵင်ႈမၢႆမီႈ ၼၼ်ႉေၵႃႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်လွင်ႈယုပ်ႇယွမ်းဝႆႉယူႇ။