ပႆၢးပိင်ႇၺႃႇ

Posted in Campaign materials

ပႆၢးပိင်ႇၺႃႇဢၼ်ဝႃႇၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းႁူႉဢၼ်ေတၸပ်းတူဝ်ႄလႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းလၵ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇလႆႈ။ လိူဝ်ေသၼၼ့် ဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ၶိုင်ႈမိုဝ်းတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇႄလႈ ပူၵ်းပွင်ၼႃႈႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃး တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ။

ၸွမ်းၼင်ႇၵၢၼ်လႅၵ်ႈလႆၢႈယူႇၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉေသ ေပႃးႁဝ်းမႃးတူၺ်းမိူင်း ဢၼ်ၸမ်ႁိမ်းႁဝ်း ယူႇတီႈၼႂ်းၵုၼ်ေဢးေသျးၼင်ႇၵၼ်ၼႆၸိုင် မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းသိင်ၵပူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းၵုၼ်လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇၵူၺ်းေသတႃႉ ၽူႈၼမ်းၶဝ်ၼႆႉ ဢဝ်ပႆၢးပိင်ႇၺႃႇ ပဵၼ်ပိူင်လူင် ပူၵ်းပွင်မိူင်းၶဝ်ေသႄလႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ၶဝ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်ၼႂ်းမိူင်းၶဝ်ၼႆႉ မီးၸိုင်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်ယူႇလႆၢလႆၢတီႈ ဢၼ်မီးပိူင် ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ် သွၼ်ၶိုတ်းၸၼ်ႉပဵင်းလုမ်ႈၽႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ေၼလႆႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပႆၢးပိင်ႇၺႃႇ ၶဝ်လီႄလႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၽွၼ်းလီတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ၽႆၢၵၢၼ်ပႆၢးမၢၵ်ႈမီး၊ ပႆၢးယူႇလီႄလႈ ၵၢၼ်ပူၵ်း ပွင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼမ်တိူဝ်းမႃး။

ပိူဝ်ႈၼႆ ပႆၢးပိင်ႇၺႃႇတူၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ေတပဵၼ်မႃးၽူႈယႂ်ႇၵူ ၼ်းလူင်ၼႂ်းဝၼ်းတႃႇ မိူဝ်း ၼႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈၼမ်းၸိုင်မိူင်း၊ ၽူႈမိးပႆၢးႁူႉၼမ်ပႆၢးႁၼ်ၵႂၢင်ႈႁဝ်းၶဝ် ဢၼ်ႁဵတ်း ၵၢၼ်ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလႂ်ၽူႈၼမ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းေၵႃႉဢၼ်ႁၼ် လွင်ႈပႆၢးပိင်ႇၺႃႇတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်ပိူင်လူင် မိူင်းၼၼ်ႉ   တိုၼ်း ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ၵတ်ႉ ၶႅၼ်ႇႄလႈ ၶိုတ်းၸၼ်ႉယဝ်ႉ။

ေပႃးၶိုၼ်းမႃးတူၺ်း ပိူင်ပႆၢးပိင်ႇၺႃႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႈလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃးၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵၢၼ်သွၼ်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆၸိုင် ယင်းတုၵ်ႉလူဝ်ႇမီးလွင်ႈပူၵ်းပွင်ၽႅင်ႈတင်းၼမ်။ လူဝ်ႇပူၵ်းပွင် သင်လႆၢလႆၢၼႆၸိုင် ၸိူင်ႉၼင်ႇပိူင် ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ၸဵမ်ဢဝ်ၸၼ်ႉ ဢွၼ်ႇထိုင်ၸၼ်ႉၸွမ်၊ လွၵ်းလႆၢးၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၶွင် ၽႆၢႇပွင်ၵၢၼ်ပႆၢးပိင်ႇၺႃႇၵူႈ ၸၼ်ႉၸၼ်ႉႄလႈ ၽူႈမီးပူၼ်ႈၽွၼ်းၵူတ်ႇထတ်း လွၵ်းပိူင်ၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵဵဝ်ႇၵပ်း ပႆၢးပိင်ႇၺႃႇ မီးၶၵ်ႉတွၼ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉႁိူဝ်လႆၢလႆၢ ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၼ်လီၼၵ်းၸႂ်ေသပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတူဝ်ၶႃႈႁဝ်းလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁၼ်မႅၼ်ႈေၶႃႈမုၼ်း လွင်ႈ ၵဵပ်းသႆၢမႆၢႁူဝ်ၵူၼ်း ပတ်းပိုၼ်ႉၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတူမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပႆၢးပိင်ႇၺႃႇ ၼၼ်ႉ ေပႃးမႃးတႅၵ်ႈၼိူင်းၸွမ်းၸၼ်ႉပႆၢးပိင်ႇၺႃႇၶွင်ၵူၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ ၼႂ်းႄၵႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းမူတ်းၸိုင် ႁၼ်လႆႈဝႃႈပႆၢးပိင်ႇၺႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉတုၵ်း လိုၼ်းေသ ပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။လွင်ႈၼႆႉလီတူၵ်းၸႂ် ေၶႃးၶူမ်ႄလႈ ႁိူဝ်ႉၸႂ်ၸွမ်း ပႆၢးပိင်ႇႁႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁဝ်း ဢၼ်ေတယႂ်ႇမႃးဝၼ်ူမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉေတႉေတႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ၸိူင်ႉၼႆေသႄလႈ ဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ၶႂ်ႈယွၼ်းတိုၵ်းသူၼ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႄလႈ ေပႃႈႄမႈ ပၼ်ႁႅင်း ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉပႆၢးပိင်ႇၺႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁႂ်ႈၼမ်တိူဝ်းမႃးလိူသ်ေသၼႆႉၶႃႈေဢႃႈ။ ယူႇတီႈတူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႄလႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ေတယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉေၵႃႈ ထုၵ်ႇလီၶတ်းၸႂ် ဢဝ်ၸႂ်သႂ်ႇၼႂ်းၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇ 

ၼမ်တိူဝ်းေသၵမ်ႇၵႃး ပႆၢးႁူႉပႆၢးႁၼ် ဢၼ်ၸဝ်ႈ ၵဝ်ႈလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ပဵၼ်တႃႇၶိုၼ်းမႃးပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ၊ ၼႃႈႁိူၼ်း၊ တူင်ႇဝူင်း ႄလႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းတူဝ်ၵဝ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼႆၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဝူၼ်ႉထိုင်ၵၼ်ယူႇတႃႇေသႇေသၵမ်း။ တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်း ဢၼ်မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇယဝ်ႉၼၼ်ႉေၵႃႈ ၶႂ်ႈသိုပ်ႇပၼ်ႁႅင်းႁႂ်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈႁႂ်ႈ    ၶိုတ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်ၵႂႃႇၸွမ်းထႅင်ႈၶႃႈ။ ၽႆၢႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ တူဝ်ၶႃႈႁဝ်းေၵႃႈ ေတ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်းဢၼ်မီးဝႆႉၼႆႉၶႃႈေဢႃႈ။