တိုဝ်ႉတၢင်း၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းလႄႈ တူဝ်ထူပ်း

Posted in Campaign materials

ပုၼ်ႈတႃႇၶႃႈႁဝ်း ေၶႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ “တိုဝ်ႉတၢင်း”ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်လီႄလႈ လမ်ႇ လွင်ႈေတႃႇၶႃႈေတႉေတႉေဢႃႈ။ ပွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် မိူင်းႁူမ်တူမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇေပႃး မီးသုၼ်ႇလႆႈ
ႁပ်ႉႄလႈ ဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈလႆႈႁပ်ႉတိုဝ်ႉတၢင်းလီသင်ေသဢမ်ႇၵႃး ထႅင်ႈၶၢဝ်း ယၢမ်းလီ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇသူႈမီးၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းယၢမ်းလီၼႆႉေၵႃႈ မီးလႆၢမဵဝ်း တႃႇလႆၢေၵႃႉ ၵူၺ်းပုၼ်ႈတႃႇၶႃႈေတႉ ပဵၼ်ၽွင်းမိူဝ်ႈလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႄလႈ လႆႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁႃတၢင်းႁူႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁွင်ႈႁဵၼ်းၵူၺ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵႂႃႇတီႈတီႈဢၼ်ပႆႇ ယၢမ်ႈၵႂႃႇ ႁဵတ်းလွင်ႈဢၼ်ပႆလယၢမ်ႈႁဵတ်းၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ ပိူၼ်ႈၸင်ႇႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢမ်းတူၺ်း ဢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇၼႆယဝ်ႉ ၵူၺ်းၼႃႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸၢမ်းလွင်ႈဢၼ်မီးၽွၼ်းလီ တွၼ်ႈတႃႇတူဝိၵဝ်ႇႄလႈ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၶႃႈေဢႃႈ တႃႇေတလႆႈမႃး တိုဝ်ႉတၢင်းလီ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းလီႄလႈ တူဝ်ထူပ်းတႃႇၵိုၵ်းဝႆႉ ပၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ၵၢၼ်လင်ၼၼ်ႉေၵႃႈ တိုၼ်းဝႃႈလူဝ်ႇလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း တၢင်းႁိုင်ယူႇယဝ်ႉ။


ၶႃႈႁဝ်းၵိုတ်ႇၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇေပႃးမီးသင်
ၵူၺ်းၵႃႈေပႃႈႄလႈႄမႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်း ၵိၼ်ႁႆႈသႆႉၵိၼ်ႁူၼ်ၼႆေသတႃႉ ၶတ်းၸႂ်ႁႃငိုၼ်းသုင်ၶႃႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းေတႃႈေပႃးထိုငၸၼ်ႉ10 ယူႇေဢႃႈ။ ဝႆၢးၼၼ်ႉ ေတဢဝ် 2011 မႃး ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၶၢႈၶႂ်ႈႁဵၼ်းႁူႉ တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇ တၢင်းတၢင်ႇမိူင်းၼၼ်ႉ ၶႃႈလႆႈၵႂႃႇႁဵၼ်းလႆၢလႆၢတီႈယူႇယဝ်ႉ။ ႁႃတၢင်းႁူႉႄလႈ ပိင်ႇၺႃႇၼႆႉေၵႃႈ မၼ်းမိူၼ်ပိူၼ်ႈၶႂၢၵ်ႈၼႃႈလိၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ေတႇၸႃႉႁဵၼ်းဢဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်း၊ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၼႂ်းမိူင်း ၸင်ႇၵွႆႈသိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းထႅင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝႆၢးေသၶႃႈႁဵၼ်းၼႂ်းမိူင်းတူဝ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶႃႈလႆၢသိုပ်ႇ
ၶၢဝ်းတၢင်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းတၢင်ႇလႅၼ်လိၼ်ထႅင်ႈ တီႈလွႆတႆးလႅင်း ယႃႇပႃႈထၢင်ႇၽိတ်း ၵတ်ၶႃႈ ၵႂႃႇလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ တိုၼ်းေတလႆႈပဵၼ်သိုၵ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိုင်ႉၼၼ်ၶႃႈ ၼင်ႇဢၼ် ၶႃႈမီးၼမ်ႉၸႂ်
ၶႂ်ႈလႅပ်ႈႁဵၼ်းႄလႈ မီးၼမ်ႉၸႂ်ၶႂ်ႈၸွႆႈလိူသ်ပိႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းေသ ၶႃႈၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇႁဵၼ်း တီႈၼၼ်ႈယဝ်ႉေဢႃႈ။ ၶၢဝ်းတၢင်းတိႈၼႆႈၼႆႉေၵႃႈ လႆႈတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်ၼမ်ႄလႈ လႆႈတူဝ်ထူပ်းၼမ်ေတႉ
ေတႉယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇႁိူဝ်ဢမ်ႇၼၢၼ်း ထိုင်မႃးၼႂ်းပီ 2014 လႆႈမီးတိုဝ်ႉ တၢင်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး (SSSNY) ၼႂ်းမိူင်းထႆး ေၸႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ။ ပဵၼ်ဢၼ်ၵၢမ်ႇလီတႃႇၶႃႈႁဝ်း
ေတႉေဢႃႈ တီႈလႆႈမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းေသဢမ်ႇၵႃး လႆႈပႃးၶူးသွၼ် လိႄလႈ ဢူၺ်းေၵႃႉလီ တၢင်းၼမ် ဢၼ်လုၵ်ႉလႆၢလႆၢတီႈႄလႈ လႆၢၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝႆၢးေသႁဵၼ်းတီႈၼႆႈယဝ်ႉ ၶႃႈမီးၸႂ်ႁတ်းႁၢၼ်မႃး၊ ႁူႉသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း၊ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈႄလႈ လွင်ႈဢွၼ်ႁူဝ် တီႈလမ်ႇလွင်ႈေတႉ ပဵၼ်လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ။


ေတႇဢဝ်
2015 ေတႃႇေပႃးထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶႃႈတႅပ်းတတ်းသိၼ်ၸႂ်ႁဵၼ်းေတႃႇၸၼ်ႉၸွမ် တီႈၼိုင်ႈၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၼႂ်းပီၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶႃႈဝူၼ်ႉဝႃႈ ၵိူတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမူၼ်းပဵၼ်ႁၢင်ႈ ယႂ်ႇ
ေပႃးထိုင်တၢင်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလႆႈပိုင်ႈဢိင်ေပႃႈႄမႈထႅင်ႈယဝ်ႉၼႆေသ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူဝ် လႆေမႃႁႃလဵင်ႉတွင်ႉတူဝ်ၵဝ်ႄလႈ လူဝ်ႇလႆႈၸွႆႈထႅမ်ၶိုၼ်းေပႃႈႄမႈၽွင်ႈ ယဝ်ႉေၵႃႈ မီးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ဝႆႉဝႃႈ
“လူဝ်ႇလႆႈေမႃဢဝ်ၶူးၼင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇထူၺ်ႈ” မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းေၶၢႈၵႂၢမ်း “ ယႃႇဢဝ်တွင်ႉ ႁဝ်းၵႂႃႇၽၢၵ်ႇဝႆႉတီႈသူပ်းပိူၼ်ႈ” ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼင်ႇၼႆ ၶႃႈၸင်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းေသ ၶိုၼ်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ယူႇယဝ်ႉေဢႃႈ။ ၵၢၼ်လႆႈမႃးယူႇမိူင်းပိူၼ်ႈႁင်းၵူၺ်း လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပႃး ႁဵၼ်းပႃးၼႇေၵႃႈ ေတမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇၼမ်ေတႉ“ မၢင်ၸိူဝ်းေၵႃႈဝႃႈ တုၵ်ႉၶႃႉ ၼႃႇေတႉတီႈလႆႈမႃးယူႇသဝ်းမဵဝ်းၼႆႉ ၵူၺ်းၼႃႇ ဝူၼ်ႉၶၢမ်ႈၵၼ်တင်းတၢင်းဝူၼ်ႉၼႆႉေသ လွင်ႈၸိူဝ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်လီၸႂ်တိုၼ်ႇတဵၼ်ႈႄလႈ ဢၼ်လီႁဵတ်းလိူဝ်ပူိၼ်ႈၼႂ်းၸၢတ်ႈ ပၢၼ်ၵူၼ်းၼိုင်ႈေၵႃႉယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈေၵႃႉ ၵိူတ်ႇမႃးဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် တုၵ်ႉႄလႈ သိူဝ်း ၽၢၼ်ႄလႈမီး ပီႈႄလႈၼွင်ႉ ပီးႄလႈယွမ် ၶွင်ပွမ်ႄလႈၶွင််ေတႉ ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းပႃးမႃးၸွမ်းၵၼ်ယဝ်ႉ။ ယူႇတီႈ
ႁဝ်းေတလိူၵ်ႈသဵၼ်လႂ်တၢင်းလႂ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။

 
ထိုင်မႃးပႆၢပီ 2016 ၶႃႈလႆႈမႃးပဵၼ်ၽူႈၽိုၵ်းၵၢၼ် တီႈၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈတၢင်းယိင်းတႆး (SWAN) တီႈႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇၸွႆႈထႅမ် ၼၢင်းယိင်းတႆးႄလႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။ ၶႃႈလႆႈမႃးၽိုၵ်းၵၢၼ်တီႈ (SWAN) 8 လိုၼ်ေသ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်မႃးၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ေၵႃႉၼိုင်ႈ ေတႃႇေပႃး ထိုင်ယၢမ်း လဵဝ်ယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၸုမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်း လီတႃႇၶႃႈေတႉ“ေဢႃႈ ၶႃႈလႆႈ ႁဵၼ်းႁူႉ 
လႆႈပိင်ႇၺႃႇတင်းၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈေမႃၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူၺ်ႈၵူႈလွင်ႈ ပၼ် သွၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်း ဢမ်ႇမီးၽႂ်ယူႇၼိူဝ်ၽႂ် ပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းလႆႈႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းႄလႈ မိုတ်ႈၵိုဝ်း
တင်းၼမ် ဢမ်ႇဝႃႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းႄလႈ ၵူၼ်းဢွၵ်ႈမိူင်း။ ဢၼ်လႆႈႁူႉၸၵ်းၵူၼ်းၼမ်ၼႆႉ ပဵၼ်သူၼ်ႇမၢၼ်ေတႉေတႉ ၵွပ်ႈဝႃႈ လႆႈလႅၵ်ႈလႆၢႈတၢင်းႁူႉဢၼ်မႂ်ႇမ်ႂႇမႃးထႅင်ႈ ၵႂႃႇမႃးတင်း လႂ်ေၵႃႈ မီးတီႈၵပ်းသိုပ်ႇ 
ၸၢင််ႈၸွႆထႅမ်ၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 
လိုၼ်းသုတ်းေတႉေၵႃႈ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈေတႉ ပိူၼ်ႈဝႃႈ ယိုင်ႈထဝ်ႈယိုင်ႈမီးတူဝ်ထူပ်းၼမ်ၼႇဝႃႇ ၵူၺ်းၵႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉ ၽႂ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼမ်ၵႃႈႁိုဝ်ေၵႃႈ ေၵႃႉၼၼ်ႉမိးတူဝ်ထူပ်းႄလႈ တၢင်းႁူႉၼမ်
တၢင်ႁၼ်ၵႂၢင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ၶႃႈၶႂ်ႈယွၼ်းၽၢၵ်ႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ထိုင်ၼၢင်းယိင်းတႆးႄလႈ ပီႈၼွင်ႉ တႆးတင်းသဵင်ႈ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းေသတႃႉေၵႃႈ ႁဝ်းလူဝ််ႇလႆႈေမႃၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ် တူဝ်ၵဝ်ႇလႆႈ ၽွင်းယၢမ်းယူႇမိူင်းပိူၼ်ႈႄလႈ ယူႇတီႈလႂ်ေသဢမ်ႇဝႃႈၼႆၶႃႈေဢႃႈ။