တူဝ်ထူပ်းၶူးသွၼ်တီႈလႅၼ်လိၼ်

Posted in Campaign materials

ၶႃႈႁဝ်းၸိုဝ်ၼၢင်းၵႃၶၢမ်း ဢႃႈယု 47ပီ မီးပီႈၼွင့် 12ေၵႃႉၸႃႇတိမိူင်းၼႆၢးယူႇမူိင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵွပ်ႈမီးပီႈၼွင့်ၼမ်ႄလႈၸဵမ်လဵၵ့်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလႆၢလႆၢမဵဝ်းၸဵမ်လွင်ႈယူႇသဝ်း၊ လွင်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့်၊       
လွင်ႈၵၢၼ်ႁႃႁဵၼ်းပႆၢးပိင်းၺႃႇႄလႈလၢႆလၢႆမဵဝ်း။ ၵွပ်ႈၶ်ႂႈႁဵၼ်းပိင်ႇၺႃႇမူိၼ်ပူိၼ်ႈႄလႈၵၢၼ်ႁူိၼ်းၵၢၼ်ေၽးေၵႃႈလူဝ်ႇႁဵတ်း၊ၵၢၼ်ႁဵၼ်းပိင်ႇၺႃႇေၵႃႈၶ်ႂႈႁဵၼ်း၊ေပႃးပိၵ့်ႁူင်းႁဵၼ်းလႆႈၸွႆႈေပႃႈႄမႈႁဵတ်းၵၢၼ်။ မူိဝ်းႁဵၼ်းပိင်ၺႃႇယူႇၼၼ့် ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈေၵႃႉမီးတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းၽ်ႂမၼ်း ေပႃးယ်ႂႇမႃးၶ်ႂႈပဵၼ်သင်ၶ်ႂႈႁဵၼ်းသင်။ ပုၼ်ႈတႃႇၶႃႈႁဝ်းေတ့ ပိၵ့်သမ့်ဝႃႈပဵၼ်လုၵ်ႈႄမႈၵူၼ်းၽၢၼ် သမ့်မီးပီႈၼွင့်ၼမ်ေသတႃႉ မီးယူိင်းဢၢၼ်းဝႆ့ဝႃႈၶ်ႂႈပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၼၼ့်ယဝ့်။ ၼင်ႇၶ်ႂႈပဵၼ်ယူိင်းဢၢၼ်းဝႆ့ၼၼ့်ၶတ်ႂးၸ်ႂႁဵၼ်းလိၵ်ႈေတ့ေတ့ဝႃႈဝႃႈၶႃႈေဢႃႈ။

လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ ၽဝၼၢင်းယိင်း

Posted in Campaign materials

ေပႃးလၢတ်ႈလွင်ႈ လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈၽဝၼၢင်းယိင်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆ ဝၼ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉဝၼ်းၼိုင်ႈ တီႈၼိုင်ႈႄလႈတီႈၼိုင်ႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်း မီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼမ်မႃးေသ လႆႈၶၢမ်ႇတၢင်းႁဵတ်းႁႆၢႉမိူၵ်ႈ မႃးတိၵ်းတိၵ်းၼႆ ေတႁၼ်လႆႈယူႇၶႃႈ။

ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ၼၢင်းယိင်းၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပၢႆးတူဝ်၊ လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈပၢႆးၸ်ႂတိုၵ်ႉမီးလွင်ၶဵင်ႇတႃႉႄလႈပဵၼ်ဢၼ်လွၵ်ႇငႅၼ်းၽဝၼၢင်းယိင်းဝႆႉယူႇၶႃႈ။

Keep Girls in School

Posted in Campaign materials

Due to the deep-rooted inequalities stemming from a patriarchal dominated society in Burma, only 8% of girls in Shan State will reach secondary education. Instead, young girls are encouraged to stay at home and fulfill domestic responsibilities to help with the family.

ပႆၢးပိင်ႇၺႃႇ

Posted in Campaign materials

ပႆၢးပိင်ႇၺႃႇဢၼ်ဝႃႇၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းႁူႉဢၼ်ေတၸပ်းတူဝ်ႄလႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းလၵ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇလႆႈ။ လိူဝ်ေသၼၼ့် ဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ၶိုင်ႈမိုဝ်းတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇႄလႈ ပူၵ်းပွင်ၼႃႈႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃး တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ။

ၸွမ်းၼင်ႇၵၢၼ်လႅၵ်ႈလႆၢႈယူႇၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉေသ ေပႃးႁဝ်းမႃးတူၺ်းမိူင်း ဢၼ်ၸမ်ႁိမ်းႁဝ်း ယူႇတီႈၼႂ်းၵုၼ်ေဢးေသျးၼင်ႇၵၼ်ၼႆၸိုင် မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းသိင်ၵပူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းၵုၼ်လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇၵူၺ်းေသတႃႉ ၽူႈၼမ်းၶဝ်ၼႆႉ ဢဝ်ပႆၢးပိင်ႇၺႃႇ ပဵၼ်ပိူင်လူင် ပူၵ်းပွင်မိူင်းၶဝ်ေသႄလႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ၶဝ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။