ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းတႆး တုၵ်းယွၼ်းတီႈ ၾၢႆႇတႅပ်းတတ်းတြႃး မိူင်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ပဵၼ်ထမ်း

ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး (SWAN) ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၾၢႆႇတႅပ်းတတ်းတြႃး မိူင်းမၢၼ်ႈ သႂ်ႇဢဵၼ်သႂ်ႇႁႅင်း၊ ဢဝ်လိူင်ႈလၢဝ်းပၼ် ၼၢင်းယိင်း ၸိူဝ်းထုၵ်ႇၵူၼ်းမၢၵ်ႈမီးၶဝ် ပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၊ ထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ။