20140606-143110-01

ၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ပိူဝ်ႈတႃႇမႄႈၼမ်ႉမိူင်းတႆးပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ

ဝၼ်းထိ 25/08/2015


ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတၢင်ႇၼႄၽိုၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း 23,717 ၵေႃႉသၢၼ်ၶတ်းၽႆၢၼမ်ႉၶူင်း တီႈၵိူဝ်းၵုမ်မိူင်းဢွတ်ႊ သတြေႊ လီႊယႃႊ ၼႂ်းတႃႈၵုင်ႈ။

stop damming on salween river 1

မိူဝ်ႈၼႆႉ တူဝ်တႅၼ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးၵႂႃႇတၢင်ႇ ၼႄၽိုၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း 23,717 ၵေႃႉသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈ ၵေႃႇသၢင်ႈ ၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း တီႈလုမ်းၶွမ်ႊပၼီႊမိူင်းဢွတ်ႊသတြေႊလီႊယႃႊ Australian company Snowy Mountains Engineering Corporation (SMEC) ၼႂ်းဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ။