ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

education program

 • ၵမ်ႉၸွႆႈႁူင်းႁဵၼ်း တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းဢၼ်ပၢႆႈၽေးမႃး ယူႇၸွမ်းလႅၼ်
 • လိၼ်လႄႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတိုဝ်ႉတၢင်း တႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈ (11)ႁူင်းႁဵၼ်း
 • ၵမ်ႉၸွႆႈပၼ်ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး
 • ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႄႈ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၶူးသွၼ်
 • ႁႃငိုၼ်း ၵမ်ႉၸွႆႈၵႃႈႁဵၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၽၢၼ်ပေႃႈမႄႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈဢၼ် မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵပ်ႉၵိၼ်း
 • ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈၵႃႈႁဵၼ်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၼၢင်းယိင်း

women empwerment

 • ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉပၼ်ၼၢင်းယိင်း ႁႂ်ႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်၊ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၼႂ်းၵႄႈယိင်းၸၢႆး လွၵ်းလၢႆးၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်း၊ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း၊ လွင်ႈၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈ
 • ႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉၼိူဝ်ၼၢင်းယိင်း၊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း
 • ၽိုၵ်းၵၢၼ်ပၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼင်ႇႁိုဝ်တေသိုပ်ႇၸွႆႈၵၢၼ် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလႄႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း
 • ၵမ်ႉထႅမ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၼၢင်းယိင်း၊ ဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉ၊ ဝၼ်းငမ်းယဵၼ်လုမ်ႈၾႃႉလႄႈ ဝၼ်းၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉၼိူဝ်ၼၢင်းယိင်း
 • ႁူင်းႁဵၼ်း တႃႇပဵၼ်မႃးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်
 • ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၵဵပ်းႁွမ်လႄႈပိုၼ်ၽႄႈၶေႃႈမုၼ်း

 • ဢွၵ်ႇလၢႆးၵၢၼ် ဢွမ်လူမ်း(ရေႇတီႇယူဝ်ႇ) “ ႁႅင်းၸႂ်ယိင်း”
 • ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ ၸိူင်းပွတ်း ပၼ်တၢင်းႁူႉလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၼႂ်းၵႄႈယိင်းၸၢႆး
 • ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ လိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇမုၵ်ႉၸုမ်း ၽၢႆႇတႆး
 • ႁဵတ်းဝႂ်ပိဝ်လႄႈ ပူဝ်ႇသတႃႇ ပၼ်တၢင်းႁူႉ လွင်ႈပၢႆးယူႇလီၼၢင်းယိင်း၊ လွင်ႈ ၽဵင်ႇပဵင်းၼႂ်းၵႄႈယိင်းၸၢႆးလႄႈ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၽၢႆႇတႆးလႄႈ မၢၼ်ႈ
 • ပိုၼ်ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လၢႆးငၢၼ်း
 • ၵဵပ်းႁွမ်ၶေႃႈမုၼ်း လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းၼိူဝ်ၼၢင်းယိင်းသေ ႁဵတ်းလၢႆးငၢၼ်းဢွၵ်ႇ ၽၢႆႇတႆး၊ မၢၼ်ႈ၊ ထႆးလႄႈ ဢၢင်းၵိတ်း

ႁွင်ႈၵၢၼ် ပူၵ်းပွင်ၽဝၼၢင်းယိင်း

ပၢႆးယူႇလီ

 • ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ပိုၼ်ႉထၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ
 • ပိုတ်ႇသုၼ်ၵၢင်ပၢႆးယူႇလီ တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေး
 • ပိုၼ်ၽႄႈတၢင်းႁူႉလွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်
 • တၢင်းႁူႉပိုၼ်ႉထၢၼ် ပၢႆးယူႇလီ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ
 • လွင်ႈသိုပ်ႇၽႄႈၸိူဝႉ်ၽၼ်း
 • လွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ဢဵတ်ႇ(သ်)
 • ပၼ်တၢင်းႁူႉ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ
 • ယူတ်းယႃပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ႉထၢၼ်လႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၢႆးယူႇလီမႄႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

ၵမ်ႉႁႅင်းၸွႆႈထႅမ်ၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

 • ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းထုၵ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉလႄႈ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ပႃးၸဵမ်လွင်ႈယူတ်းယႃလႄႈ တၢင်ႇလွင်ႈ
 • ပိုတ်ႇဝႆႉ ႁိူၼ်းႁူမ်ႈငမ်းယဵၼ်တီႈလိုဝ်ႈသဝ်း တႃႇၼၢင်းယိင်းလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းထုၵ်ႇ ႁဵတ်းၸႃႉလႄႈ တူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁၢဝ်ႉႁႅင်း
 • တိတ်းတေႃႇၵပ်းသၢၼ်ၸွမ်းတၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်း တွၼ်ႈတႃႇတေလႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးလႄႈ ယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ
 • ႁပ်ႉထွမ်ႇလႄႈ ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်

လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်တၢင်ႇလွင်ႈ

 • သၢင်ႈၼႅင်ႈၵၢၼ် ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ
 • တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼၢင်းယိင်း
 • ႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်းတုမ် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ ၼွၵ်ႈမိူင်း