ၼေပျီႇတေႃႇ ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၶဝ်ႈတိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၵၢင်လႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး

Posted in Press Releases

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ( ဢင်းၵိတ်း | မၢၼ်ႈ | တႆး )

stop war tai

ၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ပိူဝ်ႈတႃႇမႄႈၼမ်ႉမိူင်းတႆးပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ

Posted in Press Releases

ဝၼ်းထိ 25/08/2015


ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတၢင်ႇၼႄၽိုၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း 23,717 ၵေႃႉသၢၼ်ၶတ်းၽႆၢၼမ်ႉၶူင်း တီႈၵိူဝ်းၵုမ်မိူင်းဢွတ်ႊ သတြေႊ လီႊယႃႊ ၼႂ်းတႃႈၵုင်ႈ။

stop damming on salween river 1

မိူဝ်ႈၼႆႉ တူဝ်တႅၼ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးၵႂႃႇတၢင်ႇ ၼႄၽိုၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း 23,717 ၵေႃႉသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈ ၵေႃႇသၢင်ႈ ၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း တီႈလုမ်းၶွမ်ႊပၼီႊမိူင်းဢွတ်ႊသတြေႊလီႊယႃႊ Australian company Snowy Mountains Engineering Corporation (SMEC) ၼႂ်းဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ။

Namkham farmers’ protest highlights urgent needfor moratorium on resource extraction during peace process

Posted in Press Releases

Mining waste clogging the Nam Siri Stream front

The anti-mining protest by over 3,000 villagers in Namkham, northern Shan State, on September 5, 2014, highlights the lack of protection against damaging mining, and the urgent need for a moratorium on resource extraction in ethnic areas until there isgenuine political reform and peace in Burma.

Since 2012, six companies have been mining silica inthe hills south-east of Namkham for export to
China. Large amounts of mining waste have been dumped in the Nam Siri Stream, which nine villages rely on for farming as well as domestic use. Thishas polluted and clogged the stream, causing it to overflow into nearby fields, destroying crops, irrigation channels and weirs. At least 100 acres of fields have been destroyed so far.

Download: English | Burmese | Shan